Dane płatności

Twoje zamówienie

Produkt Kwota
Montessori BOX - Zestaw pomocy Montessori DIY 2-3 lata - zestaw VIP  × 1 948,00 
Kwota 948,00 
Wysyłka
Łącznie 963,00 
 • Administratorem danych osobowych jest mElements S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-850 przy ul. Prostej 18   Dowiedz się więcej
  Dane osobowe podane przez Kupującego zostaną wykorzystane przez mElements S.A.w celu realizacji transakcji płatniczej.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez mElements S.A. jest umowa o świadczenie usługi „Integratora Płatności „Paynow””.
  Dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:
  • instytucji upoważnionych do przetwarzania danych, w ramach nadzoru nad mElements S.A. np. KNF, UOKiK;
  • podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie danych przy wykonywaniu usług na naszą rzecz.
  Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 5 lat po rozwiązaniu umowy przez którąś ze stron (na wypadek sporu sądowego). Po upływie powyższych okresów, mElements zanonimizuje dane osobowe.
  Kupujący ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych, ich przeniesienia, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Kupujący ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w sposób wskazany na stronie uodo.gov.pl . Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji płatności, a brak podania danych może skutkować odrzuceniem płatności.
  Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez mElements znajdziesz w Polityce prywatności
  Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni pracownik mElements S.A, z którym można kontaktować się pod adresem: iod@melements.pl

Twoje dane osobowe będą użyte do przetworzenia zamówienia, ułatwienia korzystania ze strony internetowej oraz innych celów opisanych w naszej polityka prywatności.

Regulamin

Sprzedaż szkoleń online dostępnych na stronie https://braincity.pl jest realizowana przez Brain City Sp. z o.o., NIP 5342638889,  REGON 388789604, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000896970, kapitał zakładowy 10000 zł, z siedzibą w Falentach Nowych, 05-090  przy ulicy Willowej 29.

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna
 • Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego)
 • Treści Użytkownika – treści, które zostały dostarczone przez Kupującego w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych
 • Umowa – umowa zawierana między Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż Produktów
 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Strona – strona https://braincity.pl
 • Produkt – towar, towar z elementami cyfrowymi, treści cyfrowe, lub usługi
 • Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarcane w postaci cyfrowej, dostępne na Platformie
 • Towar – wszelkie rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę na Stronie
 • Towar z elementami cyfrowymi – towar oferowany przez Sprzedawcę, zawierający rzeczy ruchome oraz treści cyfrowe, bez których towar nie jest w stanie prawidłowo fukcjonować. Towary lub treści cyfrowe mogą być dostarczane przez Sprzedawcę lub podmiot trzeci
 • Platforma – platforma kursowa dostępna pod adresem https://kursy.braincity.pl
 • Sprzedawca – Brain City Sp. z o.o.   numer regon  388789604, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000896970, kapitał zakładowy 10000 zł, z siedzibą w Falentach Nowych, 05-090  przy ulicy Willowej 29, email: hello@braincity.pl

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego, wskazane są każdorazowo w opisie danego produktu.
 5. W zależności od ich rodzaju do korzystania z Treści cyfrowych lub Towarów z elementami cyfrowymi może być konieczne standardowe ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, MP4, MP3, MOV, AVI itp.
 6. W przypadku gdyby korzystanie z Treści Cyfrowych lub Towarów z elementami cyfrowymi wymagało spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka jest prezentowana na Stronie w sposób widoczny dla Kupującego i pozwalający mu na podjęcie decyzji odnośnie zakupu Produktów.
 7. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 8. W zależności od rodzaju wybranych Produktów lub Usług pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy określonego rodzaju:
  • w przypadku Towarów dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży;
  • w przypadku Treści Cyfrowych i Towarów z elementami cyfrowymi dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 9. Wszystkie ceny produktów elektronicznych podane w Strony są cenami brutto.
 10. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu.

Zawieranie umowy

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
   • dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,
   • z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
   • wypełnić formularz zamówienia,
   • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
   • kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Złożenie zamówienia jest możliwe bez konieczności posiadania konta na Stronie.
 3. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych.
 4. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.
 5. Dostępne formy płatności:
   • Przelew natychmiastowy
   • BLIK
   • Karty płatnicze:
    * Visa
    * Visa Electron
    * Mastercard
    * MasterCard Electronic
    * Maestro”
 6. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony z powrotem do Sklepu.
 7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności przelewem i BLIK-iem jest PayNow.
 8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 9. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail, które zawierają informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego check-boksa podczas składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji, który jest zamieszczony w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera. Kupujący może także wysłać do Sprzedawcy wiadomość e-mail z prośbą o wypisanie z bazy newslettera. Pełen regulamin newslettera dostępny jest tutaj.

Dostawa treści cyfrowych

 1. Realizacja zamówienia dotyczącego Treści Cyfrowych polega na przekazaniu Kupującemu zamówionych Treści Cyfrowych.
 2. Sprzedawca udostępnia Kupującemu Treści Cyfrowych nie wcześniej niż po pozytywnej autoryzacji płatności lub zaksięgowaniu płatności na swoim rachunku bankowym.
 3. W zależności od wyboru Sprzedawcy oraz możliwości technicznych Platformy, Kupujący może uzyskać dostęp do Treści Cyfrowych poprzez:
   • link przesłany Kupującemu na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub
   • konto użytkownika, do którego zostaną przypisane zakupione Treści Cyfrowe lub
   • dedykowaną stronę Serwisu, gdzie znajdują się zakupione Treści Cyfrowe
 4. Dostawa produktu elektronicznego jest nieodpłatna.
 5. Treść Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść Cyfrowa została udostępniona Kupującemu.
 6. Jeśli Kupujący nie otrzyma wiadomości e-mail z zakupionym produktem elektronicznym w ciągu godziny od skutecznego dokonania płatności, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą.
 7. Kupujący może wykorzystywać Treści Cyfrowe wyłącznie na potrzeby własne. Kupujący w żadnym przypadku nie ma prawa do udostępniania lub sprzedaży Treści Cyfrowych ani jakichkolwiek ich opracowań pod własnym oznaczeniem, włączania Treści Cyfrowych lub ich fragmentów do własnych produktów lub usług, które udostępnia lub sprzedaje oraz innych podobnych działań zarobkowych z użyciem Treści Cyfrowych.
 8. Jeżeli Kupujący będzie chciał wykorzystać Treści Cyfrowe w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest zobowiązany zwrócić się do Sprzedawcy o udzielenie licencji na daną Treść Cyfrową poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy. W celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z Treści Cyfrowych, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.
 9. W przypadku, gdy Kupujący uzyskuje dostęp do zakupionych Treści Cyfrowych poprzez konto użytkownika, zakazane jest:
   • dzielenie konta użytkownika z innymi osobami lub udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom,
   • podejmowanie działań mających negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w ramach którego funkcjonuje konto użytkownika, w szczególności poprzez różnego rodzaju techniki hakerskie, złośliwe oprogramowanie itp.
   • podejmowanie prób pobierania Treści Cyfrowych na własny nośnik, podczas gdy Sprzedawca nie zapewnia takiej możliwości,
   • korzystanie z funkcji dostępnych w ramach konta użytkownika w sposób naruszający dobra osobiste innych osób lub godzący w dobre obyczaje
 10. W przypadku naruszenia przez Kupującego zasad dotyczących korzystania z Treści Cyfrowych Sprzedawca może zablokować Kupującemu dostęp do Treści Cyfrowych. Kupujący otrzyma wiadomość z uzasadnieniem przyczyn blokady. Kupujący może odwołać się od blokady w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości. Sprzedawca rozpatruje odwołania w terminie 14 dni. Zablokowanie dostępu do Treści Cyfrowych nie stanowi naruszenia Umowy przez Sprzedawcę i nie może być podstawą roszczeń Kupującego z tytułu naruszenia Umowy.

Dostawa towarów

 1. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych Towarów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia.
 2. Dostawa towaru jest płatna zgodnie z ceną podaną w Koszyku.
 3. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem). W przypadku dostawy za pośrednictwem przewoźnika Sprzedawca poinformuje Kupującego o przygotowaniu Towaru do wysyłki oraz przekazaniu przesyłki przewoźnikowi.
 4. Dokładny termin dostarczenia Towaru określa przewoźnik, chyba że przewoźnik umożliwia Kupującemu dokładne określenie daty i godziny dostarczenia przesyłki. Jeżeli przewoźnik udostępnia taką funkcjonalność, Sprzedawca przekaże Kupującemu dane potrzebne do monitorowania transportu Towaru, w szczególności link do strony internetowej przewoźnika lub do aplikacji przewoźnika.
 5. Kupujący jest obowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towarów, jest obowiązany dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, np. spisać protokół szkody (art. 545 § 2 k.c.).
 6. Czas realizacji zamówienia jest wskazany przy każdym Towarze. Zamówione Towary powinny zostać wydane Kupującemu w terminie do 30 dni , chyba że w opisie Towaru został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu Towaru.
 7. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 8. Jeśli Kupujący nie otrzyma wiadomości e-mail z zakupionym produktem elektronicznym w ciągu godziny od skutecznego dokonania płatności, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą.

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w stosunku do Umowy:
   • o świadczenie Usług, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości ;
   • w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta albo PNPK lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
   • w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   • o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub PNPK jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za zgodność Towaru z Umową. Zgodność Towaru z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za zgodność Treści Cyfrowych z Umową. Zgodność Treści Cyfrowych z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta .
 4. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  • żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  • żądać usunięcia wady,
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 5. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie treści dostępne na Stronie, Platformie, Treści Cyfrowe oraz elementy Treści Cyfrowych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub innym podmiotom uprawnionym, a także bazy danych chronione na podstawie przepisów o ochronie baz danych.
 2. Eksploatacja treści objętych prawami autorskimi lub korzystanie z baz danych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku, stanowi naruszenie praw własności intelektualnych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Sprzedawca może zawrzeć z Kupującym odrębną umowę licencyjną związaną z korzystaniem przez Kupującego z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy (np. poprzez wykorzystywanie fotografii produktowych, posługiwanie się opisami Treści Cyfrowych itp.). W celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.

Opinie

 1. Sprzedawca może udostępniać Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Stronie, Platformie, Produktach i Treściach cyfrowych, w ramach Strony, mailowo lub za pośrednictwem serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich.
 2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Strony, w szczególności po zakupie Produktów, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.
 3. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów lub słów obraźliwych.
 4. Zakazane jest umieszczanie opinii bez uprzedniego korzystania ze Strony, Platformy lub Produktów, noszących znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej.
 5. Sprzedawca dokonuje weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności , czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście korzystali lub kupili Produkty.
 6. Sprzedawca nie przewiduje jakichkolwiek gratyfikacji, w szczególności rabatów, w zamian za opinię, ani nie płaci za wystawienie opinii.

Zwrot Treści Użytkownika

 1. Po odstąpieniu od Umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać Treści Użytkownika, z wyjątkiem Treści Użytkownika, które:
   • są użyteczne wyłącznie w związku z Treściami Cyfrowymi;
   • dotyczą wyłącznie aktywności Kupującego w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych;
   • zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
   • zostały wytworzone wspólnie z innymi Kupującymi, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 2. Sprzedawca na żądanie Kupującego udostępni takiemu Kupującemu, na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Treści Użytkownika, które zostały wytworzone lub dostarczone w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych. Obowiązek ten dotyczy zwrotu Treści Użytkownika, o których mowa w pkt. 1 ostatni podpunkt.

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Strona korzysta z technologii plików cookies
 3. Szczegóły związane z administrację danymi osobowymi oraz plikami cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy  rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującym umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023.